BADANIE- TEST BELBINA SPI® 360˚ONLINE – Role Zespołowe

To narzędzie do diagnozy tendencji do określonych zachowań, stylu działania i komunikacji (def. Naturalnych talentów). Koncepcja opracowana jest przez dr Mereditha Belbina, uznanego za światowy autorytet w dziedzinie efektywności osobistej, zarządzania talentami i tworzenia efektywnych zespołów. Opracowane przez niego narzędzie diagnostyczne jest wykorzystywane w 55 krajach świata. Informacje zwrotne w raportach i omówione podczas warsztatów przedstawiają silne strony członków zespołów, wpływ ich słabości na środowisko pracy.

Różnice w postrzeganiu siebie i ocenie innych są bardziej widoczne. Prowadzi to do większej pewności siebie i efektywniejszych relacji w miejscu pracy. Porady bazują na ponad trzydziestoletnim doświadczeniu praktycznym z organizacjami na całym świecie. Rekomendacje użytkowników potwierdzają, że jest to najefektywniejsze narzędzie do planowania rozwoju indywidualnego i zespołowego.

Bazą do przygotowania pełnego raportu indywidualnego uczestnika jest wypełnienie formularza samooceny oraz wybranie minimum 6 obserwatorów  tj. osób ze środowiska pracy, z którymi ściśle współpracujemy na co dzień ( nie krócej niż 6 miesięcy). Obserwatorami powinny być osoby, które znają nasze zachowania biznesowe. Proponowany wybór obserwatorów to: przełożony, współpracownicy, podwładni. Informacje zwrotne w raportach indywidualnych przedstawiają silne strony członków zespołu i wpływ ich słabości na środowisko pracy. Raport dokładnie odzwierciedla silne i słabe strony Roli Zespołowej®. Menadżerowie będą mogli stwierdzić, czy jednostka podejmuje odpowiednią rolę we właściwej grupie oraz zrozumieć występujące między nimi interakcje.

Każdy z raportów zawiera samoocenę oraz ocenę obserwatora (zarządzających, współpracowników, podwładnych), po to aby uzyskać 360 – stopniową informację zwrotną.

Każdy z uczestników oceny (badani i obserwatorzy) wypełniają krótką ankietę online, która zajmuje ok. 5 – 10 minut.

Ankieta samooceny osadzona jest w kluczowych sytuacjach zawodowych natomiast ankieta obserwatorów składa się z dwóch list przymiotników, które należy zaznaczyć, jeśli uważa się, że przymiotnik opisuje trafnie zachowanie badanej osoby lub jej styl pracy.

Raport porównuje zarówno podejście badanej osoby, jak i wrażenia obserwatorów dotyczące Twojej Roli Zespołowej® (badanego).

Proces ten jest bardzo istotny dla oceny Belbina, gdyż opisuje zachowania, przejawy i skutki w relacjach z innymi.

Do kogo kierujemy naszą ofertę?
Do organizacji , które chcą świadomie rozwijać naturalne predyspozycje pracowników i zwiększyć ich efektywność w działaniu, pracy w zespole lub zarządzaniu zespołem, poprawić w komunikację w zespole i wszędzie tam gdzie możliwość osiągnięcia sukcesu jest zależna od współpracy z innymi.

Jakie są korzyści:

Dla uczestników:

 • poznanie swoich naturalnych talentów – ról odgrywanych w zespole, a z tym związane mocne strony wnoszone do zespołu i możliwe słabe strony
 • świadomość możliwości i zagrożeń we współpracy pomiędzy poszczególnymi osobami (możliwe powody niezrozumienia lub konfliktów)
 • zrozumienie, co leży u podstaw osobistej motywacji, co determinuje możliwości osiągnięcia sukcesu

Dla przełożonych:

 • świadomość potencjału predyspozycyjnego poszczególnych osób w zespole
 • poznanie indywidualnych różnic
 • zrozumienie, w jaki sposób komunikuje się każdy członek zespołu
 • integracja zespołu, polepszenie atmosfery w zespole
 • wiedza, w jaki sposób wykorzystywać w praktyce różnice pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu, aby osiągać lepsze rezultaty ( np. przy delegowaniu odpowiedzialności, motywowaniu, budowaniu lepszej współpracy, podnoszeniu efektywności zespołu ,poprawieniu komunikacji i budowaniu porozumienia między członkami zespołu)

Dla organizacji:

 • poprawa efektywność w osiąganiu celów indywidualnych i zespołowych
 • bardziej zmotywowani i zaangażowani pracownicy
 • efektywniej współpracująca kadra