TRENER

W projektowaniu działań szkoleniowych najważniejsza jest współpraca z klientem. Wspólne spotkania, rozmowy są punktem wyjścia do dalszej pracy. Otrzymane informacje dotyczące potrzeb, ale także oczekiwań naszych przyszłych partnerów – są niezbędnym elementem budowania projektów rozwojowych i ich pomyślnej ewaluacji.

Nasze podejście jest procesowe składające się z 3 etapów. Każdy z nich jest równie ważny i nie może być pominięty dążąc do osiągnięcia ustalonych z klientem efektów. W pracy projektowej wykorzystujemy założenia Ewaluacji wg. metodologii Czterech Poziomów Kirkpatricka®.


1. Diagnoza….. na tym etapie bardzo ważne są dla nas odpowiedzi na pytania: Jakie są zdiagnozowane potrzeby? Jakich efektów po współpracy z nami Państwo oczekujecie? Poznanie obecnego stanu sytuacji, przykładów trudności, ale jednocześnie oczekiwań co do idealnego stanu pozawala nam poczuć i zbliżyć się obszaru, który powinien być „wzięty pod lupę”. Etap analizy jest nie tylko czasem poznania potrzeb i oczekiwań naszych klientów. To także czas, w którym prezentujemy siebie, nasze podejście i narzędzia jakimi dysponujemy. Rozmowy z pracownikami, obserwacje w miejscu pracy, diagnozowanie poziomu kompetencji dostarczają istotnych danych do projektowania działań rozwojowych, planów szkoleniowych. Ponieważ ważny jest efekt, dążymy do zaprojektowania i wdrożenia działań, które prowadzą do zmiany poziomu kompetencji i postaw pracowników wymaganych w organizacji.

2. Realizacja….Warsztaty szkoleniowe, sesje coachingowe, działania mentorskie – ich zakres merytoryczny wynika z analizy i raportów z przeprowadzonych badań. Projektując i realizując moduły tematyczne wykorzystujemy metody warsztatowe – oparte o liczne ćwiczenia, gry, sytuacyjne, studia przypadków, burze mózgów, dyskusje na forum, ćwiczenia indywidualne oraz praca w zespołach. Wychodzimy od doświadczenia. Doświadczenie poddajemy refleksji, dzięki której formułujemy wnioski oparte na zasadach mających osadzenie w teorii. W ramach implementacji wiedzy ze szkoleń do codziennej praktyki proponujemy realizację zadań wdrożeniowych oraz indywidulane sesje wspierające – coaching, mentoring. Na każdym z etapów procesu pozostajemy w stałym kontakcie z uczestnikami szkoleń.

3. Ewaluacja projektu – to czas podsumowań i weryfikacji zarówno naszej pracy jak i postępów osób uczestniczących w projekcie. Zawsze zachęcamy do tworzenia pomostu między tym co zostało wpracowane na sali, a realiami na stanowisku pracy. Przygotowywane wskazówki będące podsumowaniem wypracowanych rozwiązań ujmujemy w raporcie. Trzeci etap naszego podejścia obejmuje (analizę z ankiet, zestawienie informacji na pre i post testów, wywiadów z uczestnikami). Działaniem zamykającym jest warsztat follow up – mający miejsce po 3 m-ch od zakończenia projektu.

Dogłębna analiza, wzajemne poznanie prowadzi do osiągania celów…

Jakie tematy realizujemy? Obszary współpracy …..

  Zarządzanie personelem / Narzędziownia lidera zmiany na produkcji. Budowanie autorytetu szefa, a zarządzanie zespołem. Istota motywacji i sposoby motywowania. Zarządzanie zasobami i budowanie zespołu. Style przywództwa – kompetencje przywódcy sytuacyjnego. Komunikacja i asertywność menadżerska. Rozmowy kierownicze i informacja zwrotna. Zarządzanie efektywnością zespołu – czas i zadania. Delegowanie zadań i odpowiedzialności. Zarządzanie zespołem – etapy rozwoju, a style zarzadzania. Zaangażowanie, współodpowiedzialność i satysfakcja pracowników. Zarządzanie XYZ – wyzwania w zarządzaniu pokoleniami – różnice pokoleniowe, a zarządzanie. Rola Lidera w budowaniu struktury komunikowania się grupy – odprawy, zebrania, a narzędzia komunikacji menadżerskiej i wiele innych)

 Budowanie zespołów – Istota zespołów – co to znaczy dobry zespół? Model PERFORM cechy efektywnego zespołu. Etapy formułowania zespołu i dynamika zespołu. Komunikacja wewnętrzna – style komunikacyjne a porozumienie. Role zespołowe w budowaniu synergii zespołu. Konflikt i strategie rozwiazywania konfliktu w zespole. Promowanie pracy zespołowej, jako stylu działania. Zjawiska psychologiczne w pracy zespołowej (pułapki)

 Sprzedaż i obsługa klienta (Standardy obsługi klienta. Trudny klient czy trudne sytuacje. Zarządzanie obszarem sprzedaży – psychologia w sprzedaży. Budowanie relacji i lojalności klientów. Komunikacja z klientem, Emocje w sprzedaży. Reklamacje to prezent. Sprzedaż B2B. Sprzedaż przez telefon.

Rozwój osobisty – Komunikacja interpersonalna. Asertywność w pracy i życiu prywatnym, Autoprezentacja – motywy i techniki. Budowanie i odkrywanie własnego potencjału oraz pewności siebie. Przekonania i ich rola w osiąganiu wyników. Zarządzanie stresem i inteligencja emocjonalna. Zarządzanie sobą w czasie, a efektywność osobista.


 Coaching menadżerski i Mentoring – indywidulane sesje coachingowe /wsparcie menadżerskie. Rola menadżera a wspierająca rola Coacha (elementy coachingu, jako efektywna metoda zarządzania zespołem poprzez inspirowanie i motywowanie, istota coachingu menedżerskiego; budowanie pewności siebie, motywowanie do pracy)

 Doradztwo HR. Oceny pracownicze, rekrutacja i selekcja pracowników, ocena talentów i planowanie sukcesji, opisy stanowisk i modele kompetencji, ośrodki oceny AC/DC). Badania kompetencyjne z wykorzystaniem narzędzi psychometrycznych – Role zespołowe wg metodologii Belbina (akredytacja), Extended DISC (akredytacja)

Jeśli wśród wymienionych obszarów znajdują się te ważne dla Ciebie –
zapraszamy do kontaktu i dalszej rozmowy podczas spotkania….
teren naszego działania
pomorskie – Trójmiasto, warmińsko-mazurskie Olsztyn, podlaskie – Białystok